ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САТО ЕООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ sato.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.sato.bg, собственост на „Сато“ ЕООД, наричан по-долу „sato.bg“. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Сато” ЕООД и Клиента. „Сато” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през sato.bg стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през sato.bg стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Сато” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202789023, ИН по ЗДДС: BG202789023, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III № 81 предоставящо стоки и услуги онлайн посредством sato.bg (https://sato.bg).

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „Сато” ЕООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под „Производител“ се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през sato.bg стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.
Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. sato.bg си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под „Продажна цена“ се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.


II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ sato.bg
Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в sato.bg по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

sato.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, sato.bg, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки на покупка
 За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през sato.bg стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Sato следната информация: търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ и други данни, които ще са необходими за идентификацията на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, sato.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през sato.bg при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през sato.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.


Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка
 Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с https://sato.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „Добави“;
2. При натискане на някой от виртуалните бутони „Количка“, той получава достъп до „Количка“ – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
3.  В „Количка“ Клиентът определя количеството на стоките и продължава към покупката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай“;
4. Клиентът, предварително попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5. При натискане на бутон „Поръчай“ в модул „Потвърждение” на „Кошницата”, заявката за покупка на стока през sato.bg се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за sato.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.
Приемане на поръчката/заявката
 Заявката за покупка се приема от sato.bg, чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; информация за доставчика.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение за активация на е-mail адрес на Клиента.
Цени и начини на плащане
 За улеснение на клиентите юридически лица, всички цени на стоки в sato.bg са в български левове и се показват с и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Предаване на стоката
 Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, sato.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 
Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
Предоставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
При транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена. В случаите, при които стоката е доставена чрез куриер и клиентът има претенции за количествени или качествени недостатъци, трябва да отрази претенцията си  освен  върху експедиционната бележка /приемо-предавателен протокол/ и върху товарителницата на куриерската компания.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Сато, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
• за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
• за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката;
„Сато” ЕООД полага грижа информацията в sato.bg да се поддържа винаги вярна и актуална.
„Сато” ЕООД не гарантира, че достъпът до sato.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Сато” ЕООД.
„Сато” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до sato.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Сато” ЕООД.

Клиентът е длъжен да обезщети „Сато” ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети „Сато” ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

„Сато” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Сато” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.
Гаранционното обслужване на стоките предлагани в sato.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Настоящите Общи условия са в сила от 14.07.2020 г. „Сато” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си https://sato.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: София, бул. Цар Борис III № 81. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Сато” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

X